Klachtenprocedure

De ZorgVilla wil graag te allen tijde naar de wensen en behoeften van haar cliënten functioneren. Wanneer u echter niet tevreden bent over bijvoorbeeld de ontvangen zorg, de afhandeling of verwerking van gegevens of betalingen, de persoonlijke contacten, geleverde goederen of diensten, kunt u een klacht indienen.

In eerste instantie kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de ZorgZaak waar de ZorgVilla onder valt. Deze ontvangt de klacht en gaat bij u als klager na hoe de klacht mogelijk afgehandeld kan worden. De klager wordt bij afhandeling van de klacht zo goed mogelijk geïnformeerd en er wordt bepaald of corrigerende en/of preventieve maatregelen op hun plaats zijn om eventuele herhaling te voorkomen en diensten/producten te verbeteren.

De klager ontvangt zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht via e-mail of schriftelijk bericht van de klachten van de klachtenfunctionaris met daarin vermeld:

1. dat uw klacht ontvangen en geregistreerd is,
2. hoe onderzoek is gedaan naar de ingediende klacht,
3. of uw klacht wel of niet gegrond bevonden is,
4. wat (mogelijk) de oorzaak van uw klacht is,
5. welke maatregelen genomen zijn/worden genomen.

U kunt uw klacht op twee manieren indienen:
1) Per post: U kunt uw klacht schriftelijk indienen en versturen naar het volgende adres:

Klachtenfunctionaris de ZorgZaak
Duymaer van Twistweg 8
7909 CB Hoogeveen

2) Per e-mail: U kunt uw klacht e-mailen naar klachten@zorgzaak.nl

In de brief of e-mail vermeldt u de volgende gegevens zodat wij de klacht in behandeling kunnen nemen:
– uw naam en adresgegevens
– omschrijving van de klacht, met namen, data/perioden en gebeurtenissen die van belang zijn
– geleden schade of ondervonden nadelen

Komen de ZorgZaak en u er samen niet uit, dan kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Zorg.

De Geschillencommissie Zorg
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Kijk voor meer informatie over de Geschillencommissie Zorg en de klachtenprocedure op onderstaande link:
https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/zorg-algemeen/